Statut Spółki

Regulamin Zarządu

Dobre Praktyki

Regulamin Rady Nadzorczej

Kurs Akcji

Kalendarium

  • Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r
  • Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 28.05.2021 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30.09.2021 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 26.11.2021 r.

RAPORTY

 

Raport ESPI 22/2021 RB Informacja o aktualizacji założeń dotyczących terminu wyprodukowania pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny

Raport ESPI 21/2021 RB Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask oraz FFP2 Inventi w III kwartale 2021 r.

Raport ESPI 20/2021 RB Skonsolidowany raport półroczny 

Raport ESPI 19/2021 RB Raport półroczny 

Raport ESPI 18/2021 RB Zawieszenie obrotu akcjami spółki NANOGROUP S.A. 

Raport ESPI 17/2021 RB Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2021-2022

Raport ESPI 16/2021 RB Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. kolejnej kadencji

Raport ESPI 15/2021 RB: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

Raport ESPI 14/2021 RB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

Raport ESPI 13/2021 Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2021 r., istotnychdla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości 

Raport ESPI 12/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A

Raport ESPI 11/2021 Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za 2020 r.

Raport ESPI 10/2021 Uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 r. 

Raport ESPI 9/2021 Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask w I kwartale 2021 r.

Raport ESPI 8/2021 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązku zarządcze Emitenta

Raport ESPI 7/2021 Korekta raportu bieżącego nr 5/2021

Raport ESPI 6/2021 Zawarcie umowy dotyczącej wyprodukowania pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny

Raport ESPI 5/2021  Zawarcie umowy na opracowanie i licencjonowanie technologii produkcji innowacyjnego płynu do dezynfekcji powierzchni

Raport ESPI 4/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 3/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Raport ESPI 2/2021 Rozpoczęcie sprzedaży maseczek z powłoką opracowaną przez NanoGroup S.A.

Raport ESPI 1/2021 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 25 % ogólnej liczby głosów w Spółce NanoGroup S.A.

Raport ESPI 39/2020 Sprostowanie raportów bieżących nr 36/2020, 37/2020 oraz 38/2020 z dnia 29.12.2020

Raport ESPI 38/2020 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej dotyczącej raportu nr 36/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta. 

Raport ESPI 37/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta.

Raport ESPI 36/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta.

Raport ESPI 35/2020 Maseczka medyczna ochronna i kompozycja biobójcza do pokrywania maseczki

Raport ESPI 34/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta

Raport ESPI 33/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii H, dzień ostatniego notowania Praw do Akcji Serii 

Raport ESPI 32/2020 Rejestracja w KDPW Akcji Serii H 

Raport ESPI 31/2020 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce NanoGroup S.A.

Raport ESPI 30/2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport ESPI 29/2020 Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 28/2020 Korekta raportu bieżącego nr 24/2020

Raport ESPI 26/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii H

Raport ESPI 25/2020  Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii H

Raport ESPI 24/2020 Spółka zależna od NANOGROUP S.A. otrzymała rekomendację do finansowania w ramach programu EuroNanoMed III

Raport ESPI 23/2020 Zakończenie subskrypcji Akcji Serii H

Raport ESPI 22/2020 Przydział Akcji Serii H

Raport ESPI 21/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta

Raport ESPI 20/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta 

Raport ESPI 19/2020 Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii H oraz liczby Akcji Serii H oferowanych w poszczególnych transzach

Raport ESPI 18/2020 Ustalenie ceny maksymalnej Akcji Serii H

Raport ESPI 17/2020 Opracowanie innowacyjnej technologii maseczek ochronnych o właściwościach biobójczych  

Raport ESPI 16/2020 Publikacja memorandum inwestycyjnego

Raport ESPI 15/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA NanoGroup S.A. w dniu 12.10.2020 r.

Raport ESPI 14/2020 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.10.2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny

Raport półroczny

Raport ESPI 13/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A

Raport ESPI 12/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 31.08.2020 roku

Raport ESPI 11/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 31.08.2020 r.

Raport ESPI 10/2020 – Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport ESPI 9/2020 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok

Raport ESPI 8/2020 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 7/2020 – Korekta opublikowanego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za 1Q 2020

Raport ESPI 6/2020 – Przebieg Scientific Advice prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A.

Raport ESPI 5/2020 – Podpisanie umowy na opracowanie technologii produkcji innowacyjnych maseczek ochronnych

Raport ESPI 4/2020 – Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Raport ESPI 3/2020 – Wyniki badań porównawczych płynu perfuzyjnego

Raport ESPI 2/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku 

Raport ESPI 1/2020 – Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.

 

Raport QS  

Raport ESPI 20/2019 – korekta raportu okresowego  

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny 

Raport PS – Skonsolidowany raport półroczny

Raport ESPI 19/2019 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020

Raport ESPI 18/2019 –  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów 

Raport ESPI 17/2019 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Raport ESPI 15/2019 – Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych. 

Raport ESPI 14/2019 – Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Raport ESPI 13/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 11/2019 – Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do komitetu audytu.

Raport RS – Skonsolidowany raport roczny

Raport R – Raport roczny

Raport ESPI 9/2019 – Wypowiedzenie Spółkom zależnym od Emitenta umów najmu

 Raport ESPI 8/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 12.02.2019 roku

 Raport ESPI 7/2019 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.02.2019 r.

Raport ESPI 5/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 4/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport ESPI 3/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 2/2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego NanoGroup S.A

Raport ESPI 1/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 30/2018 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Systemu Motywacyjnego.

Raport ESPI 29/2018 Sprostowanie i uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2018.

Raport ESPI 28/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

Raport QS skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 27/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

Raport ESPI 26/2018 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 25/2018 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 24/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 23/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport Psr Skonsolidowany raport półroczny

Raport ESPI 22/2018 Zakończenie badań spółki zależnej NanoVelos S.A. nad produktem POLEPI oraz wytypowanie go jako kandydata na nowy lek do produkcji w standardzie GMP i badań przedklinicznych w standardzie GLP

Raport ESPI 21/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 20/2018 2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 19/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Raport ESPI 18/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2018 r.

Raport ESPI 17/2018 Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.

Raport ESPI 16/2018 Korekta Raportu Bieżącego ESPI nr 11/2018.

Raport ESPI 15/2018 Złożenie dwóch wniosków patentowych przez spółkę zależną NanoThea S.A.

Raport ESPI 14/2018 Wstępne wyniki prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A. badań dot. stosowania daunorubicyny enkapsulowanej w nanocząstki dekstranowe

Raport QS Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 13/2018 Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 12/2018 Uzupełnienie raportu rocznego za 2017 rok

Raport ESPI 11/2018 Wstępny raport z zastosowania autologicznych komórek macierzystych i szkieletów polimerowych u pacjentach z przetokami okołoodbytniczymi w przebiegu choroby Crohna

Raport ESPI 10/2018 Wygrana spółki zależnej w przetargu dot. nanoformulacji leku

Raport ESPI 9/2018 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 – Skonsolidowany raport roczny oraz Raport roczny

Raport ESPI 8/2018 Skonsolidowany raport roczny oraz Raport roczny

Raport ESPI 7/2018 Podsumowanie kosztów emisji akcji serii F – uzupełnienie raportu ESPI nr 2/2017

Raport ESPI 6/2018 Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 5/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Raport ESPI 4/2018 Wstępne wyniki badań prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A. z siedzibą w Warszawie oraz złożenie zgłoszenia patentowego.

Raport ESPI 3/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A

Raport ESPI 2/2018 Powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Emitenta

Raport ESPI 1/2018  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 

Raport ESPI 14/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej z META Ventures Societá a responsabilitá limitata Ingenium Poland spółką komandytowo-akcyjną

Raport ESPI 13/2017 Zawiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 12/2017 Podpisanie z PARP umów o dofinansowanie projektów przez spółki z Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A.

Raport ESPI 11/2017 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D oraz F Spółki NanoGroup S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

Raport ESPI 10/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 oraz w związku z art.87 ust.1 pkt 2 lit.a) ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o ofercie publicznej

Raport ESPI 9/2017 Podpisanie listu intencyjnego

Raport ESPI 8/2017 Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 7/2017 Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 6/2017 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji NanoGroup S.A. serii A,B,C,D i F

Raport ESPI 5/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Nanogroup S.A.

Raport QS Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 4/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raport ESPI 3/2017 Rejestracja akcji oraz praw do akcji NanoGroup S.A. w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Raport ESPI 2/2017 Zakończenie oferty publicznej akcji serii F NanoGroup S.A.

Raport ESPI 1/2017 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

RAPORTY OKRESOWE

ARCHIWUM OFERT PUBLICZNYCH

Brak ofert publicznych

Emisja akcji serii H Oferta publiczna

Brak ofert publicznych

Brak ofert publicznych

Kontakt w sprawie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy