Kalendarium

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 30.09.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12.10.2020

Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. – 27.11.2020 

RAPORTY

Raport QS  

Raport ESPI 20/2019 – korekta raportu okresowego  

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny 

Raport PS – Skonsolidowany raport półroczny

Raport ESPI 19/2019 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020

Raport ESPI 18/2019 –  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów 

Raport ESPI 17/2019 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Raport ESPI 15/2019 – Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych. 

Raport ESPI 14/2019 – Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Raport ESPI 13/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 11/2019 – Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do komitetu audytu.

Raport RS – Skonsolidowany raport roczny

Raport R – Raport roczny

Raport ESPI 9/2019 – Wypowiedzenie Spółkom zależnym od Emitenta umów najmu

 Raport ESPI 8/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 12.02.2019 roku

 Raport ESPI 7/2019 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.02.2019 r.

Raport ESPI 5/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 4/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport ESPI 3/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 2/2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego NanoGroup S.A

Raport ESPI 1/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

RAPORTY OKRESOWE

KURS SPÓŁKI

Statut spółki NanoGroup

Regulamin Zarządu spółki NanoGroup

Regulamin Rady Nadzorczej spółki NanoGroup