EMISJA AKCJI SERII H Spółki NanoGroup S.A.

NanoGroup planuje pozyskać 8,4 mln zł poprzez emisję nowych akcji serii H.

Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji jest pozyskanie dodatkowych środków na badania (przedkliniczne oraz kliniczne) przełomowych leków na raka i substytutu krwi NanOX oraz na pokrycie bieżących kosztów.

Przedmiotem Oferty jest:

Akcje serii H oferowane są inwestorom w dwóch transzach:

– w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje do 1.500.000 sztuk Akcji Serii H,

– w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje do 1.291.313 sztuk Akcji Serii H.

Memorandum_Informacyjne 

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

SUPLEMENT NR 1

SUPLEMENT NR 2

Teaser_NanoGroup_20-10

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2_21-10

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3_21-10

CELE EMISYJNE 

Środki z emisji akcji serii H przeznaczone zostaną na realizację strategicznych celów NanoGroup S.A., tj.: 

  • projekt realizowany przez NanoVelos S.A. – przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych (1. faza na około 30 pacjentach) leku będącego efektem połączenie nanocząstki z epirubicyną (POLEPI) do terapii nowotworu jajnika i mięsaka;
  • rozpoczęcie prób klinicznych z udziałem pacjentów zostanie poprzedzone opracowaniem metody syntezy związku w standardzie cGMP w powiększonej skali oraz wykonaniem wymaganych badań na zwierzętach w standardzie GLP.
  • projekt realizowany przez NanoSanguis S.A. – przeprowadzenie badań przedklinicznych (na małym i dużym modelu zwierzęcym) i klinicznych (I faza – 8 przeszczepów nerki) systemu do długoterminowego przechowywania i transportu organów (nerka, wątroba, serce) w warunkach fizjologicznych (OrganFarm) – na ten cel Grupa Emitenta zamierza przeznaczyć ok. 2 mln zł; do zakończenia opisanego etapu projektu planowane wydatki wynoszą 18,7 mln zł, z czego 3,3 mln zł to pozyskana dotacja; spółka planuje, że pozostała część wydatków (15,4 mln zł) zostanie sfinansowana środkami z emisji Akcji serii H oraz zamierza ubiegać się o środki z funduszu EIC;
  • pozostała część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zarządzania Emitentem i jego spółkami zależnymi.

HARMONOGRAM OFERTY

14 – 19 października 2020 Roadshow 
19 października 2020 (do końca dnia) Ustalenie Ceny Maksymalnej
20 – 21 października 2020 Book Building 
21 października 2020 Ustalenie ceny emisyjnej 
22 – 27 października 2020 Zapisy na akcje 
30 października 2020  Przydział akcji 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zastrzeżenie prawne: Niniejszy dokument został przygotowany przez NanoGroup S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000649960, REGON: 365989838, NIP: 5213757847, kapitał zakładowy 13.956.570,00 złotych, wpłacony w całości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju grupy kapitałowej Emitenta („Grupa Emitenta”), zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Emitent, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Emitenta, doradcy Emitenta, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Emitenta nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności przyrzeczenia Emitenta dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Grupę Emitenta ani określonego poziomu wyceny Grupy Emitenta w przyszłości. Istotnym zmianom mogą podlegać informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie. Emitent nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w szczególności oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Emitenta, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Emitenta w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12). Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Emitenta i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki ani Japonii. Jedynym dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu lub obejmowaniu akcji Emitenta, jest memorandum informacyjne Emitenta opublikowane na stronach internetowych Emitenta: www.nanogroup.eu oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie: www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji do złożenia zapisu na akcje Emitenta oferowane w ramach oferty publicznej, ani rekomendacji do ich nabycia na giełdzie papierów wartościowych. Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią memorandum informacyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w memorandum informacyjnym, a także z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi to memorandum informacyjne. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi rekomendacji, opinii ani analizy inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej. Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie. Wszelka odpowiedzialność Emitenta, osób działających w jej imieniu, w szczególności członków Zarządu Emitenta, doradców Emitenta, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści). Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, nie jest dopuszczalne rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie niniejszego dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu. Dozwolone jest przekazywanie niniejszego dokumentu do osób, które nie były pierwotnymi adresatami niniejszego dokumentu, w drodze przekazywania niniejszego dokumentu w wersji pisemnej lub w wersji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub cyfrowych nośników danych) do oznaczonych adresatów należących do tej samej organizacji, co pierwotny odbiorca, lub do jego doradców, pod warunkiem jednak zapewnienia, że osoby, którym niniejszy dokument przekazano zachowają go oraz informacje w nim zawarte w poufności.

Kalendarium

  • Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r
  • Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 28.05.2021 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30.09.2021 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 26.11.2021 r.

RAPORTY

Raport ESPI 39/2020 Sprostowanie raportów bieżących nr 36/2020, 37/2020 oraz 38/2020 z dnia 29.12.2020

Raport ESPI 38/2020 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej dotyczącej raportu nr 36/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta. 

Raport ESPI 37/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta.

Raport ESPI 36/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta.

Raport ESPI 35/2020 Maseczka medyczna ochronna i kompozycja biobójcza do pokrywania maseczki

Raport ESPI 34/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta

Raport ESPI 33/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii H, dzień ostatniego notowania Praw do Akcji Serii 

Raport ESPI 32/2020 Rejestracja w KDPW Akcji Serii H 

Raport ESPI 31/2020 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce NanoGroup S.A.

Raport ESPI 30/2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport ESPI 29/2020 Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 28/2020 Korekta raportu bieżącego nr 24/2020

Raport ESPI 26/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii H

Raport ESPI 25/2020  Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii H

Raport ESPI 24/2020 Spółka zależna od NANOGROUP S.A. otrzymała rekomendację do finansowania w ramach programu EuroNanoMed III

Raport ESPI 23/2020 Zakończenie subskrypcji Akcji Serii H

Raport ESPI 22/2020 Przydział Akcji Serii H

Raport ESPI 21/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta

Raport ESPI 20/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta 

Raport ESPI 19/2020 Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii H oraz liczby Akcji Serii H oferowanych w poszczególnych transzach

Raport ESPI 18/2020 Ustalenie ceny maksymalnej Akcji Serii H

Raport ESPI 17/2020 Opracowanie innowacyjnej technologii maseczek ochronnych o właściwościach biobójczych  

Raport ESPI 16/2020 Publikacja memorandum inwestycyjnego

Raport ESPI 15/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA NanoGroup S.A. w dniu 12.10.2020 r.

Raport ESPI 14/2020 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.10.2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny

Raport półroczny

Raport ESPI 13/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A

Raport ESPI 12/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 31.08.2020 roku

Raport ESPI 11/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 31.08.2020 r.

Raport ESPI 10/2020 – Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport ESPI 9/2020 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok

Raport ESPI 8/2020 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 7/2020 – Korekta opublikowanego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za 1Q 2020

Raport ESPI 6/2020 – Przebieg Scientific Advice prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A.

Raport ESPI 5/2020 – Podpisanie umowy na opracowanie technologii produkcji innowacyjnych maseczek ochronnych

Raport ESPI 4/2020 – Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Raport ESPI 3/2020 – Wyniki badań porównawczych płynu perfuzyjnego

Raport ESPI 2/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku 

Raport ESPI 1/2020 – Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.

 

Raport QS  

Raport ESPI 20/2019 – korekta raportu okresowego  

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny 

Raport PS – Skonsolidowany raport półroczny

Raport ESPI 19/2019 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020

Raport ESPI 18/2019 –  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów 

Raport ESPI 17/2019 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Raport ESPI 15/2019 – Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych. 

Raport ESPI 14/2019 – Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Raport ESPI 13/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 11/2019 – Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do komitetu audytu.

Raport RS – Skonsolidowany raport roczny

Raport R – Raport roczny

Raport ESPI 9/2019 – Wypowiedzenie Spółkom zależnym od Emitenta umów najmu

 Raport ESPI 8/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 12.02.2019 roku

 Raport ESPI 7/2019 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.02.2019 r.

Raport ESPI 5/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 4/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport ESPI 3/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 2/2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego NanoGroup S.A

Raport ESPI 1/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 30/2018 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Systemu Motywacyjnego.

Raport ESPI 29/2018 Sprostowanie i uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2018.

Raport ESPI 28/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

Raport QS skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 27/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

Raport ESPI 26/2018 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 25/2018 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 24/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 23/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport Psr Skonsolidowany raport półroczny

Raport ESPI 22/2018 Zakończenie badań spółki zależnej NanoVelos S.A. nad produktem POLEPI oraz wytypowanie go jako kandydata na nowy lek do produkcji w standardzie GMP i badań przedklinicznych w standardzie GLP

Raport ESPI 21/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 20/2018 2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 19/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Raport ESPI 18/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2018 r.

Raport ESPI 17/2018 Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.

Raport ESPI 16/2018 Korekta Raportu Bieżącego ESPI nr 11/2018.

Raport ESPI 15/2018 Złożenie dwóch wniosków patentowych przez spółkę zależną NanoThea S.A.

Raport ESPI 14/2018 Wstępne wyniki prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A. badań dot. stosowania daunorubicyny enkapsulowanej w nanocząstki dekstranowe

Raport QS Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 13/2018 Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 12/2018 Uzupełnienie raportu rocznego za 2017 rok

Raport ESPI 11/2018 Wstępny raport z zastosowania autologicznych komórek macierzystych i szkieletów polimerowych u pacjentach z przetokami okołoodbytniczymi w przebiegu choroby Crohna

Raport ESPI 10/2018 Wygrana spółki zależnej w przetargu dot. nanoformulacji leku

Raport ESPI 9/2018 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 – Skonsolidowany raport roczny oraz Raport roczny

Raport ESPI 8/2018 Skonsolidowany raport roczny oraz Raport roczny

Raport ESPI 7/2018 Podsumowanie kosztów emisji akcji serii F – uzupełnienie raportu ESPI nr 2/2017

Raport ESPI 6/2018 Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 5/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Raport ESPI 4/2018 Wstępne wyniki badań prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A. z siedzibą w Warszawie oraz złożenie zgłoszenia patentowego.

Raport ESPI 3/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A

Raport ESPI 2/2018 Powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Emitenta

Raport ESPI 1/2018  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 

Raport ESPI 14/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej z META Ventures Societá a responsabilitá limitata Ingenium Poland spółką komandytowo-akcyjną

Raport ESPI 13/2017 Zawiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 12/2017 Podpisanie z PARP umów o dofinansowanie projektów przez spółki z Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A.

Raport ESPI 11/2017 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D oraz F Spółki NanoGroup S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

Raport ESPI 10/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 oraz w związku z art.87 ust.1 pkt 2 lit.a) ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o ofercie publicznej

Raport ESPI 9/2017 Podpisanie listu intencyjnego

Raport ESPI 8/2017 Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 7/2017 Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 6/2017 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji NanoGroup S.A. serii A,B,C,D i F

Raport ESPI 5/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Nanogroup S.A.

Raport QS Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 4/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raport ESPI 3/2017 Rejestracja akcji oraz praw do akcji NanoGroup S.A. w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Raport ESPI 2/2017 Zakończenie oferty publicznej akcji serii F NanoGroup S.A.

Raport ESPI 1/2017 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

RAPORTY OKRESOWE

KURS SPÓŁKI

Statut spółki NanoGroup

Regulamin Zarządu spółki NanoGroup

Regulamin Rady Nadzorczej spółki NanoGroup