Statut Spółki

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Kurs Akcji

Kalendarium

  • Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r
  • Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 28.05.2021 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30.09.2021 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 26.11.2021 r.

RAPORTY

Raport ESPI 39/2020 Sprostowanie raportów bieżących nr 36/2020, 37/2020 oraz 38/2020 z dnia 29.12.2020

Raport ESPI 38/2020 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej dotyczącej raportu nr 36/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta. 

Raport ESPI 37/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta.

Raport ESPI 36/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta.

Raport ESPI 35/2020 Maseczka medyczna ochronna i kompozycja biobójcza do pokrywania maseczki

Raport ESPI 34/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta

Raport ESPI 33/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii H, dzień ostatniego notowania Praw do Akcji Serii 

Raport ESPI 32/2020 Rejestracja w KDPW Akcji Serii H 

Raport ESPI 31/2020 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce NanoGroup S.A.

Raport ESPI 30/2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport ESPI 29/2020 Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 28/2020 Korekta raportu bieżącego nr 24/2020

Raport ESPI 26/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii H

Raport ESPI 25/2020  Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii H

Raport ESPI 24/2020 Spółka zależna od NANOGROUP S.A. otrzymała rekomendację do finansowania w ramach programu EuroNanoMed III

Raport ESPI 23/2020 Zakończenie subskrypcji Akcji Serii H

Raport ESPI 22/2020 Przydział Akcji Serii H

Raport ESPI 21/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta

Raport ESPI 20/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta 

Raport ESPI 19/2020 Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii H oraz liczby Akcji Serii H oferowanych w poszczególnych transzach

Raport ESPI 18/2020 Ustalenie ceny maksymalnej Akcji Serii H

Raport ESPI 17/2020 Opracowanie innowacyjnej technologii maseczek ochronnych o właściwościach biobójczych  

Raport ESPI 16/2020 Publikacja memorandum inwestycyjnego

Raport ESPI 15/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA NanoGroup S.A. w dniu 12.10.2020 r.

Raport ESPI 14/2020 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.10.2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny

Raport półroczny

Raport ESPI 13/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A

Raport ESPI 12/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 31.08.2020 roku

Raport ESPI 11/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 31.08.2020 r.

Raport ESPI 10/2020 – Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport ESPI 9/2020 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok

Raport ESPI 8/2020 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 7/2020 – Korekta opublikowanego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za 1Q 2020

Raport ESPI 6/2020 – Przebieg Scientific Advice prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A.

Raport ESPI 5/2020 – Podpisanie umowy na opracowanie technologii produkcji innowacyjnych maseczek ochronnych

Raport ESPI 4/2020 – Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Raport ESPI 3/2020 – Wyniki badań porównawczych płynu perfuzyjnego

Raport ESPI 2/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku 

Raport ESPI 1/2020 – Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.

 

Raport QS  

Raport ESPI 20/2019 – korekta raportu okresowego  

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny 

Raport PS – Skonsolidowany raport półroczny

Raport ESPI 19/2019 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020

Raport ESPI 18/2019 –  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów 

Raport ESPI 17/2019 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Raport ESPI 15/2019 – Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych. 

Raport ESPI 14/2019 – Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Raport ESPI 13/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 11/2019 – Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do komitetu audytu.

Raport RS – Skonsolidowany raport roczny

Raport R – Raport roczny

Raport ESPI 9/2019 – Wypowiedzenie Spółkom zależnym od Emitenta umów najmu

 Raport ESPI 8/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 12.02.2019 roku

 Raport ESPI 7/2019 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.02.2019 r.

Raport ESPI 5/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 4/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport ESPI 3/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 2/2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego NanoGroup S.A

Raport ESPI 1/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 30/2018 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Systemu Motywacyjnego.

Raport ESPI 29/2018 Sprostowanie i uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2018.

Raport ESPI 28/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

Raport QS skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 27/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

Raport ESPI 26/2018 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 25/2018 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 24/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 23/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport Psr Skonsolidowany raport półroczny

Raport ESPI 22/2018 Zakończenie badań spółki zależnej NanoVelos S.A. nad produktem POLEPI oraz wytypowanie go jako kandydata na nowy lek do produkcji w standardzie GMP i badań przedklinicznych w standardzie GLP

Raport ESPI 21/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 20/2018 2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 19/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Raport ESPI 18/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2018 r.

Raport ESPI 17/2018 Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.

Raport ESPI 16/2018 Korekta Raportu Bieżącego ESPI nr 11/2018.

Raport ESPI 15/2018 Złożenie dwóch wniosków patentowych przez spółkę zależną NanoThea S.A.

Raport ESPI 14/2018 Wstępne wyniki prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A. badań dot. stosowania daunorubicyny enkapsulowanej w nanocząstki dekstranowe

Raport QS Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 13/2018 Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 12/2018 Uzupełnienie raportu rocznego za 2017 rok

Raport ESPI 11/2018 Wstępny raport z zastosowania autologicznych komórek macierzystych i szkieletów polimerowych u pacjentach z przetokami okołoodbytniczymi w przebiegu choroby Crohna

Raport ESPI 10/2018 Wygrana spółki zależnej w przetargu dot. nanoformulacji leku

Raport ESPI 9/2018 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 – Skonsolidowany raport roczny oraz Raport roczny

Raport ESPI 8/2018 Skonsolidowany raport roczny oraz Raport roczny

Raport ESPI 7/2018 Podsumowanie kosztów emisji akcji serii F – uzupełnienie raportu ESPI nr 2/2017

Raport ESPI 6/2018 Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 5/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Raport ESPI 4/2018 Wstępne wyniki badań prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A. z siedzibą w Warszawie oraz złożenie zgłoszenia patentowego.

Raport ESPI 3/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A

Raport ESPI 2/2018 Powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Emitenta

Raport ESPI 1/2018  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 

Raport ESPI 14/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej z META Ventures Societá a responsabilitá limitata Ingenium Poland spółką komandytowo-akcyjną

Raport ESPI 13/2017 Zawiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 12/2017 Podpisanie z PARP umów o dofinansowanie projektów przez spółki z Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A.

Raport ESPI 11/2017 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D oraz F Spółki NanoGroup S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

Raport ESPI 10/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 oraz w związku z art.87 ust.1 pkt 2 lit.a) ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o ofercie publicznej

Raport ESPI 9/2017 Podpisanie listu intencyjnego

Raport ESPI 8/2017 Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 7/2017 Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 6/2017 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji NanoGroup S.A. serii A,B,C,D i F

Raport ESPI 5/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Nanogroup S.A.

Raport QS Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 4/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raport ESPI 3/2017 Rejestracja akcji oraz praw do akcji NanoGroup S.A. w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Raport ESPI 2/2017 Zakończenie oferty publicznej akcji serii F NanoGroup S.A.

Raport ESPI 1/2017 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

RAPORTY OKRESOWE

ARCHIWUM OFERT PUBLICZNYCH

Brak ofert publicznych

Emisja akcji serii H Oferta publiczna

Brak ofert publicznych

Brak ofert publicznych