AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy inwestycyjnej przez NanoGroup S.A.

Spółka NanoGroup S.A. zawarła z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Inwestor) umowę inwestycyjną.

Z Umowy Inwestycyjnej wynika, że:

  1. Wartość inwestycji wynosi 5,1 mln PLN.
  2. Inwestor obejmie łącznie 4.857.144 akcji Emitenta nowej emisji po cenie emisyjnej 1,05 PLN za jedną akcję.
  3. 952.381 akcji nowej emisji zostanie objętych w terminie 2 dni roboczych od powzięcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz o zmianie Statutu Spółki uwzględniającej podwyższenie kapitału zakładowego.
  4. Pozostałe akcje nowej emisji Inwestor zobowiązał się objąć pod warunkiem należytego wykonywania przez spółkę zależną od Emitenta – NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o doradztwo w zakresie pozyskania inwestora, zawartej pomiędzy CET Advisors Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, o której Emitent informował raportem bieżącym numer 54 z dnia 7 grudnia 2023 r., w następujących transzach oraz po spełnieniu określonych w Umowie
    Inwestycyjnej dodatkowych, niżej wymienionych warunków:

a. 809.524 akcji nowej emisji – pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej autotransplantacji potwierdzającej skuteczność systemu NanoOX, przez co strony Umowy Inwestycyjnej rozumieją przeprowadzenie przez NANOSANGUIS S.A. w ramach projektu NanOX co najmniej jednej autotransplantacji nerki świńskiej pobranej po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia („DCD” – donation after cardiac death) uszkodzonej długim czasem ciepłego niedokrwienia do 30 minut („WIT30” – warm ischemia time), przy zastosowaniu subnormotermicznej perfuzji maszynowej (SNMP – subnormothermic machine perfusion), przy czym: „1” grupę kontrolną stanowić będą dawcy w modelu DCD WIT30 przy zastosowaniu hipotermicznej perfuzji maszynowej („HMP” – hipotermic machine perfusion), z wykorzystaniem płynu MPS Belzer, „2” badania prowadzone będą w modelu zwierzęcym na świniach, „3” w obu grupach czas prezerwacji prowadzony będzie do 12 godzin, a czas obserwacji do 14 dni – o której informacja będzie informacją poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR podaną przez Spółkę do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego,
b. 952.381 akcji nowej emisji – pod warunkiem złożenia przez NANOSANGUIS S.A. wniosku o udzielenie patentu na wynalazek opracowany w ramach projektu NanOX, o którym informacja będzie informacją poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR podaną przez Spółkę do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego,
c. 714.286 akcji nowej emisji – pod warunkiem złożenia przez NANOSANGUIS S.A. samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027,
d. 714.286 akcji nowej emisji – pod warunkiem przeprowadzenia czterech kolejnych udanych autotransplantacji potwierdzających skuteczność systemu NanoOX, przez co strony Umowy inwestycyjnej rozumieją przeprowadzenie przez NANOSANGUIS S.A. w ramach projektu NanOX kolejnych czterech autotransplantacji nerek świńskich pobranych po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia („DCD” – donation after cardiac death) uszkodzonych długim czasem ciepłego niedokrwienia do 30 minut („WIT30” – warm ischemia time), przy zastosowaniu subnormotermicznej perfuzji maszynowej (SNMP – subnormothermic machine perfusion), przy czym: „1 grupę kontrolną stanowić będą dawcy w modelu DCD WIT30 przy zastosowaniu hipotermicznej perfuzji maszynowej („HMP” – hipotermic machine perfusion), z wykorzystaniem płynu MPS Belzer, „2” badania prowadzone będą w modelu zwierzęcym na świniach, „3” w obu grupach czas prezerwacji prowadzony będzie do 12 godzin, a czas obserwacji do 14 dni – o których informacja będzie informacją poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR podaną przez Spółkę do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego,
e. 714.286 akcji nowej emisji – pod warunkiem złożenia przez NANOSANGUIS S.A. lub osobę wskazaną przez NANOSANGUIS S.A. wniosku o publikację artykułu naukowego dotyczącego płynu NanOX do jednego z czasopism naukowych umieszczonych w wykazie podanym w komunikacie Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

NanOX oznacza opracowany i rozwijany przez NANOSANGUIS S.A. system urządzenia oraz płynu do pozaustrojowego przechowywania organów do przeszczepienia, o którym Spółka informowała raportami bieżącymi numer 52 z dnia 5 września 2023 r. numer 46 z dnia 14 sierpnia 2023 r., numer 28 z dnia 15 marca 2023 r. oraz numer 3 z dnia 19 stycznia 2023 r.

  1. W celu realizacji inwestycji, w zakresie akcji nowej emisji objętych wymienionym warunkami, Spółka wyemituje na rzecz Inwestora 3.904.763 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do wymiany na akcje Spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. Inwestor będzie miał prawo objęcia akcji nowej emisji w drodze przyjęcia złożonej przez Spółkę oferty objęcia akcji nowej emisji albo poprzez objęcie warrantów subskrypcyjnych i wymianę warrantów na akcje nowej emisji – według własnego wyboru oraz niezależnie od ziszczenia się poszczególnych warunków.
  2. Wpłaty pieniężne na poczet akcji nowej emisji będą dokonywane przez Inwestora w terminie 5 dni roboczych od objęcia danej transzy akcji.
  3. Zarząd Emitenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad uchwały dotyczące emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych dla Inwestora.
  4. Nieprzekraczalny termin realizacji inwestycji został ustalony na 31 grudnia 2025 r. Po upływie tego terminu Umowa Inwestycyjna wygasa.

O realizacji inwestycji, w tym ziszczeniu się warunków określonych w Umowie Inwestycyjnej Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących. Informację podano ze względu na fakt, iż realizacja Umowy Inwestycyjnej może mieć istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową NANOSANGUIS S.A. oraz Emitenta.

Prof. Tomasz Ciach

Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Ekspert w dziedzinie nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Lek. specjalista farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej. Negocjował przystąpienie Polski do UE w obszarze farmacji, odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego systemu prawnego. Współtwórca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Właściciel firmy konsultingowej, współpracującej z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, w zakresie wprowadzania nowych technologii na polski rynek.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Z rynkiem zdrowia związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Zarządzający zrestrukturyzował i rozwijał najprężniej działające Centrum Medyczne w regionie Podkarpacia, tworząc i wyznaczając nowe standardy jakości obsługi klientów na rynku. Współtwórca pierwszego w Polsce rozwiązania do internetowej rejestracji wizyt lekarskich. Współzałożyciel pierwszej i jedynej na Podkarpaciu Kliniki Leczenia Niepłodności (MEDICOR), którą kierował zajmując funkcję Prezesa do 2009 roku. Odpowiadał za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU. Jako Wiceprezes PZU Pomoc S.A. stworzył największe w Polsce medyczne TPA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Współtwórca pierwszego w Polsce ubezpieczenia lekowego. Od 2015 roku prowadzi działalność w zakresie Wealth Management’u oraz doradza w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku Advanced Management Program na IESE Business School – University of Navarra w Hiszpanii.

Przemysław Mazurek

President of the Management Board of NANOGROUP S.A.

Associated with the health market since 2004. As Managing Director, he restructured and developed the most dynamically operating Medical Center in the Podkarpacie region, creating and setting new standards of customer service quality on the market. Co-creator of the first solution in Poland for online registration of medical appointments. Co-founder of the first and only Infertility Treatment Clinic (MEDICOR) in Podkarpacie, which he headed as the President until 2009. He was responsible for the development of health insurance in the PZU Group. As Vice President of PZU Pomoc S.A. created the largest medical TPA in Poland to handle health insurance. Co-founder of the first drug insurance in Poland. Since 2015, he has been active in the field of Wealth Management and advises on management and finance. A graduate of International Economic and Political Relations as well as Management and Marketing at the Warsaw School of Economics.